Các cơ quan chính quyền địa phương

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An (UBND):

Điện thoại: (84.383)844.522  

Website: www.nghean.gov.vn

Sở Kế hoạch và đầu tư:

Điện thoại: (84.383)843.102 

Website: khdt.nghean.gov.vn

 

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An:

Điện thoại: (84.383)835.146

Website: www.dongnam.vn

 

Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Nghệ An

Điện thoại: (84.238)3736699  

Mail: xtdt@nghean.gov.vn