Dịch vụ chăm sóc khách hàng WHA (CCS)

WHA cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư trong giao dịch với chính quyền địa phương ngay từ những ngày đầu tiên. WHA cũng đóng vai trò là trung tâm đầu mối cung cấp những thông tin liên quan và thiết thực cho các nhà đầu tư thứ cấp trong quá trình hoạt động tại Khu công nghiệp WHA IZ 1 – Nghệ An.

  • Các giải pháp quản lý cơ sở vật chất
  • Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin
  • Tư vấn về nguồn nhân lực
  • Dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp
  • Dịch vụ bố trí văn phòng công nghiệp phù hợp
  • Văn phòng tạm / Phòng hội nghị / Trung tâm kinh doanh
  • Vận tải và Logistics