Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Các ưu đãi đầu tư đặc biệt của Khu kinh tế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Mức thuế đặc biệt: 10% trong 15 năm. Trong đó:

- Miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cho 4 năm đầu tiên

- Giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 9 năm tiếp theo.

Ghi chú: Kỳ miễn và giảm thuế sẽ được tính từ năm đầu tiên tạo ra lợi nhuận hoặc năm thứ tư tạo doanh thu (tùy theo điều kiện nào đến trước)

Thuế Nhập khẩu

  • Miễn thuế đối với máy móc và thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định.
  • Miễn thuế trong 5 năm đối với các nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được.

Hỗ trợ thủ tục đầu tư

  • Dịch vụ Một Cửa tại Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An